Message

Odstúpenie od ZMLUVY Print
Written by Administrátor   

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


(Vyplňte tento formulár, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu: AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, Košice
web: www.aerial.sk
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  telefón 055-6221537

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

  Číslo objednávky**: .........................................................................

  Dátum objednania/Dátum prijatia*: ...................................................

  Meno a priezvisko spotrebiteľa: .........................................................

  Adresa spotrebiteľa :.......................................................................................................................................

  Číslo bankového účtu (na ktorý bude vrátená kúpna cena)**:   SK......................................................................

  Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ...........................................................


  Dátum: .....................................................


*Nehodiace sa prečiarknite
** Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie žiadosti o odstúpenie od

Last Updated on Monday, 28 January 2019 12:43